31.3.12

cwrs hyfforddi...

Er fy mod i wedi bod yn tiwtora ers ychydig o flynyddoedd bellach, a wedi mwynhau'n fawr iawn, dwi wastad wedi teimlo braidd yn chwithig am y ffaith nad oes gen i unrhywfath o gymhwyster dysgu. Braf felly oedd cael y cyfle i ddechrau ar gwrs hyfforddiant i diwtoriaid Cymraeg a drefnwyd gan Ganolfan y Gogledd 'Cymraeg i Oedolion', dydd Sadwrn diwitha. Dyma'r cam cyntaf ar drywydd sy'n arwain at gymhwyster dysgu Cymraeg i oedolion, rhywbeth fydd yn fy ngalluogi gweithio fel tiwtor dros y ffin yn Sir y Fflint a thu hwnt.

Lleoliad y diwrnod oedd Canolfan Gymraeg i Oedolion ym Mhangor, lle gaethon ni groeso gynnes a phaned cyn dechrau ar y gwaith caled. Roedd hi'n braf gweld cwpl o wynebau cyfarwydd o'r Wyddgrug ymhlith yr hugain o bobl ar y cwrs, ond fel arfer ffeindiais bawb yn gyfeillgar iawn ac roedd rhaid i ni gyflwyno ein hunain i bawb yn ystod y gweithgaredd cyntaf sef gwers Sbaeneg dwys awr o hyd. Dyna mewn gwirionedd oedd her mwya' y ddiwrnod (er mi fydd 'na heriau llawer mwyaf i ddod mae'n siwr), ond i eistedd yna fel dysgwr mewn dosbarth iaith unwaith eto yn profiad gwerthchweil ar ôl ychydig o flynyddoedd o diwtora. Gafodd wedill y ddiwrnod ei lenwi efo dysgu am y maes Cymraeg i Oedolion, yn bennaf, a lot o wybodaeth am y cyrsiau gwahanol sy'n cael eu cynnig dros y Gogledd, a chip ar wers gan Elwyn Hughes, awdur y cwrs Wlpan a phrif cyd-lynydd cyrsiau yn y Golgledd.

Yn ogystal â hyn dwi wedi cael y cyfle i arsylwi Eirain yn dysgu cwrs Wlpan yn yr Wyddgrug cwpl o weithiau dros yr wythnosau diwetha, sydd wedi bod yn brofiad gwych, er wn i mae gen i lot fawr i ddysgu!


25.3.12

Eisteddfod y Dysgwyr 2012

Mae'n *peth amser* ers i mi bostio rhywbeth ar y 'clecs', felly dyma adroddiad byr am Eisteddfod Y Dysgwyr y gogledd-ddwyrain eleni.
Tro Sir Ddinbych i groesawu dysgwyr y gogledd-ddwyrain oedd hi eleni, ac yn ngwesty yr Oriel House ger Llanelwy gafodd y digwyddiad ei gynnal.  
Roedd yr 'ystafell digwyddiadau' *dan ei sang*erbyn 7 o'r gloch, ond diolch i Mike, Anne, Nigel a Geraint roedd gynnon ni seddi. Gafodd Sue, fel finnau, ychydig o drafferth ar yr A550, ond ro'n i'n falch o weld pawb yna mewn da bryd. Yr unig problem efo'r ystafell oedd y PA, a gaethon ni drafferth clywed rhai o'r cystadleuwyr yn anffodus, ond erbyn ein tro ni i berfformio'r sgets roedden ni'n gwybod fasai'n rhaid i ni siarad yn uchel iawn. Roedd 'na nifer o sgetsys eleni (pedwar dwi'n credu) felly roedden ni'n teimlo o dan mwy o bwysau (efallai) nag yr oedden ni y llynedd. Mi aeth y perfformiad yn dda iawn, ac roedd ymateb y cynulleidfa'n wresog. Ar ol i ni ddychweled i'n seddi ni, gaethon ni siawns i fwynhau'r sgets olaf, perfformiad arbennig o dda am sesiwn blasu gwin gyda'r actorion yn 'meddwi' wrth i'r sgets mynd yn ei flaen. Ro'n i'n disgwyl i'r sgets yna ennill felly ges i fy synnu wrth glywed y canlyniadau nes ymlaen, da iawn i bawb! Nes ymlaen wnaethon ni'r parti adrodd, ac unwaith eto gaethon ni ymateb da wrth adrodd 'Bocsys Byrgyrs McDonalds' gan Geraint Løvgreen. Roedd rhaid i mi adael cyn clywed canlynaid y cystadleuaeth yna, ond, unwaith eto roedd yr noson yn llwyddianus iawn, lot o hwyl, a sbardun i lawer o weithgareddau Cymraeg.

(Roedd criw teledu o raglen 'Hwb' yn ffilmio ar y noson, felly gawn ni weld bach o'r cyffro ar raglen 6 o'r cyfres yna ym mhen ychydig o wythnosau.)

*peth amser - some time
*dan ei sang = llawn


2.3.12

app Blogger

Ww! dw i newydd dod o hyd i App Blogger! Dydy o ddim yn wych a dweud y gwir, a dim ond fersiwn i-
ffôn sydd gen i (sy'n edrych yn sal ar ipad) ond nad oes modd defnyddio Blogger ar borwr Safari felly mae'n well na dim byd:)

(postwyd efo app blogger)

1.3.12

Cadw at yr adduned... o drwch blewyn

Mi wnes i adduned yn ol ym mis Ionawr i ymdrechu darllen o leiaf un llyfr Cymraeg pob mis yn ystod 2012.
Wel diolch i'r flwyddyn naid dwi wedi llwyddo o drwch blewyn i gadw at y cynllun hyd yn hyn.

Gorffenais 'Yr Alarch Du' ar y 29ed o Chwefror, a hynny'r llyfr cyntaf i mi ddarllen ar yr ipad/gliniadur (defnyddiais ap Kindle, sy'n caniatau i chi cael copi ar sawl teclyn, tra syncroneiddio eich 'bookmarks' yn awtomatig).   Taswn i i fod yn hollol onest, wnes i ddim mwynhau'r profiad o e-ddarllen cymaint ag ro'n i'n disgwyl wneud, er mae 'na nifer o fanteision.   Dwi'n dal i fwynhau cael copi caled o lyfr yn fy nwylo, sy'n digon ffodus a dweud y gwir gan bod tennau iawn yw'r rhestr o e-lyfrau Cymraeg sydd ar gael hyd yn hyn.

Yr her darllen nesaf sydd gen i ydy darllen 'Yr Erlid' gan Heini Gruffudd, ac 'I Ble'r Aeth Haul Y Bore' gan y diweddar Eirug Wyn (gafodd ei chymeradwyo ar Drydar gan Glyn Wise wythnos diwetha!). Mae llyfr Heini Gruffudd yn go swmpus, felly fydd rhaid i mi fwrw ati o ddifri dwi'n meddwl!