28.4.11

Anelu at y Ffin....

Dylai'r teitl ar y sgrin dweud 'Anelu at y Ffin', dwn i ddim be digwyddodd i'r fideo wrth i mi ei lanlwytho!
Ta waeth, dyma fi yn ceisio cyrraedd y ffin ar hen ffordd British Steel..Hen boster yn hysbysebu Glo Cilgwri!

24.4.11

Tro byr ar gefn beic...

15.4.11

Meddyliau nos wener....

Dwi credu bod y sylwebydd AA Gill sy'n cyfrifol am ddweud rhywbeth fel 'Y Gymraeg yw'r unig iaith all rhywun ei dysgu er mwyn siarad a llai o bobl'. Ar y wyneb sylw eitha doniol yw hyn, ond mae Gill yn mynd yn ei flaen i ddweud  "There isn’t a single human being you can talk to in Welsh you couldn’t have spoken to before in English. You can say just the same things, but it’s uglier, clumsier" sy'n fwy nodweddiadol efallai o'r hyn mai rhywun yn ei disgwyl ganddo.  Mae AA Gill (tybed oes gynno fo enw cyntaf?) wedi bod wrthi'n hogi ei gyllell ers meitin wrth gwrs, ond am ryw rheswm ro'n i'n meddwl am y sylw hyn yn ddiweddar.  

Pob dydd wna i glywed canoedd o bobl yn siarad Saesneg, boed hynny ar y stryd, mewn siopau, yn y caffi, ym mhobman!  Prin iawn ga i glywed gair o Gymraeg (iawn, wn i mod i'n byw yn Lloegr!). Ond pe taswn i - a dwi wedi ar nifer o achlysyrau - i glywed rhywun yn siarad Cymraeg mi faswn i'n sicr o stopio a dweud s'mae, a chael sgwrs dymunol mwy na thebyg.   Onibai am y ffaith fy mod i'n siarad Cymraeg faswn i byth wedi dweud dim byd wrthyn nhw mae'n siwr.   Mae iaith wrth reswm yn rhywbeth sy'n wahanaethu pobl ac sy'n dod á nhw ynghyd. 

Trwy ddysgu Cymraeg dwi wedi cyfarfod, cymdeithasu, sgwrsio neu fynd yn gyfaill á llawer iawn o bobl diddorol a difyr.  Mae 'na gysylltiad naturiol rhywsut sy'n codi trwy rannu unrhyw ddiddordeb, ond mae dysgu iaith wrth reswm yn ymwneud á siarad a chymdeithasu.

Mae geiriau AA Gill (tafod mewn boch neu beidio?) yn dangos diffyg dealltwriaeth sylfaenol, hynny yw bod diddordeb mewn ieithoedd, pa mor fach bynnag yw'r nifer o siaradwyr, yn dod á phobl ynghyd, a dwi ddim yn gweld hyn yn peth drwg, wyti?

10.4.11

Lawr ar lannau'r afon...

Mae angen tipyn o wellhad ar safon y ffilmio ond ta waeth, dyma fideo bach arall...

3.4.11

Sir Fynwy...

Rydyn ni  newydd dychweled o egwyl bach lawr yn y De, hynny yw yn Sir Fynwy, Sir leiaf Cymreig a Chymraeg Cymru mae'n debyg.  Ni ddylai hyn bod yn syndod efallai, am ddim ond yn 1974 gafodd y Sir ei chynnwys fel rhan o'r Cymru cyfoes yn swyddogol.   Yn sicr mae enwau llefydd y Sir yn gyfeirio at y ffaith gafodd y Gymraeg ei siarad yn yr ardal yn y gorffenol, yn ogystal a'r ffaith bod Saesneg wedi rheoli dros ganrifoedd lawer.  Fel lot o ardaloedd y gororau gewch chi weld sawl enghraifft o enwau 'Cymraeg eu gwreiddiau' yn Lloegr.  Mi welon ni enwau llefydd gwych fel 'Llancloudy' a 'Welsh Newton' (sydd yn Lloegr!) ar y ffordd o'r Henffordd i Drefynwy.  Mae'n ardal gwledig hyfryd iawn, a gaethon ni groeso mawr gan berchnogion ein llety ym Mhenallt, tair milltir o Drefynwy, a chwta hanner milltir o'r ffin.  Mae 'Tafarndy Penallt' yn brolio arwyddion dwyieithog a brecwastau Cymreig, ac mae goriadau'r ystafelloedd wedi eu clymu i lwyau caru bychain.  Felly er glywais i mo'r un gair o Gymraeg (wel ar wahan i dri neu bedwar, ond sonia i am y rheiny yn y post nesa..) yn ystod ein arhosiad bach yn Sir Fynwy, teimlais yn bendant yr oeddwn i yng Nghymru fach.