4.11.12

Noson efo'r Gymdeithas..

Nos Lun diwetha mi es i i gyfarfod Cymdeithas Cymry Penbedw efo criw o ddysgwyr Cilgwri i
gyflwyno'r sgets a wnaethon ni yn Eisteddfod y Dysgwyr yn ôl ym mis Mawrth,
yn ogystal a cherdd ysgafn Geraint Lôvgreen, 'Bocsys Byrgars McDonalds'!
Roedd 'na griw go lew yno ar y noson, gan gynnwys nifer o ddysgwyr o ddosbarth West Kirby, sy'n cyfarfod pob wythnos o dan arweiniad Tom Thomas  llwydd y Gymdeithas eleni.  Wnaethon nhw gyflwyno darn difyr iawn yn edrych ar y wahaniaeth rhwng tafodiaethau Cymru, a'r 'her' sy'n gwynebu dysgwyr o'u herwydd.

Roedd croeso'r gymdeithas yn wresog, a'r perfformiadau yn dda iawn, yn enwedig o ystyried bod tua chwech mis wedi mynd heibio ers i ni eu cyflwyno'r tro diwetha. Ar ôl y cyflwyniadau wnaeth pawb mwynhau sgwrs, paned a raffl cyn dweud nos da.   Noson gwerth chweil, a diolch i bawb a gymerodd rhan.


27.10.12

App Geiriaduron

Mae app sy newydd  cael ei lansio'r wythnos 'ma gan Brifysgol Bangor yn
edrych yn hynod o ddefnyddiol.  Mae app Geiriaduron yn cyrchu (access) nifer o
ffynhonellau er mwyn ymateb ymholiadau defnyddiwr gan gynnwys y
'Y Termiadur', ac yn wahanol i'r 'Bruce' (geiriadur yr Academi) yn cynnig
cyfieithiadau o'r Gymraeg i Saesneg yn ogystal ag o'r Saesneg i'r Gymraeg.
Dydy'r app ddim yn cynnig y nifer fawr o enghreifftiau o sut mae geiriau yn
cael eu defnyddio, fel y 'Bruce', ac mae'n rhaid wrth gwrs cael cysylltaid â'r
we i'w ddefnyddio.

Er hynny dw i'n sicr mi fydd pawb sydd efo diddordeb yn yr iaith a dyfeis sy'n gallu
ei gyrchu yn rhoi 'bodiau fyny' i app 'Geiriaduron'!

26.10.12

App i-social

Dyma'r tro cyntaf i mi drio app newydd sy'n eich galluogi cadw llygad ar sawl
rhwydwaith cymdeithasol yn yr un lle.  Er mwyn defnyddio Blogger
ar yr i-pad wnes i'w lawrlwytho, rhywbeth sy ddim mor hwylus ar yr app Blogger
sydd ar gael.  Y dyddiau 'ma mae fy nghysylltiadau i'r we yn digwydd gan
amlaf ar yr i-pad, pan dwi'n cael gafael ynddo fo hynny yw!
Yn ôl broliad yr app, a thystiolaeth nifer o adolygiadau ffafriol,  y
peth gorau ers bara wedi ei sleisio ydy 'i-social' ond gawn ni weld! 

29.9.12

Post prin....

Ges i sylw annisgwyl yn ddiweddar (a diolch i Ann am ei sgwennu), yn holi os ro'n i wedi rhoi'r gorau i ddeweddaru'r blog 'ma. I fod yn onest ro'n i wedi cyrraedd pwynt lle nad oedd sgwennu'r blog hyd yn oed yn nghefn fy meddwl, sy'n golygu mae'n debyg, heb y sylw posatif yna na faswn i wedi ei wneud o gwbl. Wedi dweud hynny, ac wrth sgwennu hyn, dw i'n gweld y lles o'i wneud. Mae sgwennu pethau mwy 'swmpus' (yn hytrach na 'mond ambell i drydar) yn ymarfer da i'ch Cymraeg, a rhywbeth dw i heb wneud ers peth amser. Mae'n wneud i chi meddwl am ffurfiau brawddegau ac yn tynnu geirfa ac idiomau o berfeddion y meddwl.

Ta waeth, mae'r misoedd diwetha wedi bod yn hectic ac wedi galw arna i ddefnyddio fy Nghymraeg mewn sawl ffordd heriol, a chyffrous, felly dyma grynodeb sydyn o'r profiadau 'na.

Ysgrifennais yn ôl ym mis Mawrth am y cwrs hyfforddi i ddarpar tiwtoriaid ym Mhangor. Ers hynny dwi wedi bod ar ddau penwythnos hyfforddi eraill, gan gynnwys un lawr yn Neuadd Gregynog, Sir Trefaldwyn penwythnos diwetha. Mae'r penwythnosau wedi bod yn ddiddorol iawn, a lot o hwyl a dweud y gwir, ac dw i wedi cael cyfle cwrdd a llawer iawn o bobl clen, a gobeithio dysgu llawer am sut i ddysgu gwersi da ac effeithiol (mae'r her yn dechrau'r wythnos yma, wrth i mi geisio cofio'r hyfforddiant wrth cyflwyno gwersi cyntaf y tymor newydd). 'Uchafbwynt' penwythnos Gregynog oedd y sesiynau 'meicroddysgu' roedd rhaid i ni gyd cyflwyno i wedill y darpar tiwtoriaid. Roedd pawb wedi cael siawns paratoi gwers 20', ac yn barod erbyn y dydd sadwrn i'w cyflwyno. Roedd hynny wir yn ddigon i godi ofn ar bawb, hyd yn oed rhai o'r athrawon ysgol yn ein plith. Mi es i'n gyntaf, oedd yn beth da mewn ffordd, ac er sawl camgymeriad amlwg mi allai pethau wedi mynd yn llawer gwaeth am wn i. Roedd gen i gyfle wedyn i ymlacio ac yn mwynhau sesiynau pawb eraill! Gaethon ni i gyd adborth y 'dosbarth', ac wedyn adborth unigol (mewn preifat) ac adeiladol gan Elin oedd yn cynnal y sesiwn, profiad gwerthchweil.
Roedd y bwyd yn flasus, y lleoliad yn hyfryd, ac wrth gwrs y cwmni yn dda. Penwythnos i gofio!

Profiad arall yr un mor gofiadwy oedd ymweliad hirddisgwyliedig i Nant Gwrtheyrn. Roedd gen i uchelgais ers flynyddoedd maith (ella ers i mi glywed am fodolaeth y Canolfan Iaith ym Mhen LLŷn tua 30 mlynedd yn ôl) i fynd i ddysgu Cymraeg yno. Ro'n i wedi archebu lle ar gwrs hyfedredd (gloywi iaith) yn ôl ym mis chwefror - fel anrheg penblwydd hael iawn gan fy chwaer. Yn anffodus nad oedd digon wedi cofrestru ar y cwrs 'na, ac roedd rhaid i mi aros tan diwedd mis Awst i gael cyfle i fynychu cwrs arall. O ran y cwrs ei hun gaethon ni lot fawr o idiomau ac eglurhad treigladau o dan arweiniad cadarn Eleri. Mae hi'n diwtores brofiadol iawn gyda'r gallu egluro pethau'n glir ac yn drefnus, ac er nad o'n i ddisgwyl cymaint o ganolbwyntio ar ramadeg, roedd y profiad yn un werthfawr iawn, ac unwaith eto ymhlith criw hyfryd. Gobeithio bod fy Nghymraeg yn adlewyrchu mymryn o'r hyn wnaethon ni ddysgu yno, yn sicr wna i byth 'golchi fyny' eto, 'golchi'r llestri' fydda i'n wneud!!

Sgwenna i ragor am yr ymweliad i'r Nant maes o law.

13.5.12

Methiant blogio... ond mwy o drydar!

Mae fy nhgyfraniad at fy mlogiau wedi bod yn brin iawn dros yr wythnosau diwetha. Mae'n debyg bod y byd trydar wedi cymryd mwy o fy sylw i fod yn onest, er esgus gwan ydy hynny, gan nad oes rhaid meddwl gormod am wneud ambell i dwît, ac mae'r rhan mwyaf yn diflannu heb derbyn unrhyw sylw mae'n siwr. Er hynny mae'n rhaid dweud bod y cyfrwng yna'n cynnig cyfleuoedd cyson i ddefnyddio'r Gymraeg, ac i weld yr iaith ar waith fel petai. Dwi wedi cael fy siomi ar yr ochr orau wrth weld cymaint o bobl yn cofleidio'r technoleg newydd trwy ddefnyddio'r 'hen' iaith, cyffrous iawn. Gewch chi ddilyn fy ffrwd trydar yn ngornel y tudalen 'ma gobeithio..

31.3.12

cwrs hyfforddi...

Er fy mod i wedi bod yn tiwtora ers ychydig o flynyddoedd bellach, a wedi mwynhau'n fawr iawn, dwi wastad wedi teimlo braidd yn chwithig am y ffaith nad oes gen i unrhywfath o gymhwyster dysgu. Braf felly oedd cael y cyfle i ddechrau ar gwrs hyfforddiant i diwtoriaid Cymraeg a drefnwyd gan Ganolfan y Gogledd 'Cymraeg i Oedolion', dydd Sadwrn diwitha. Dyma'r cam cyntaf ar drywydd sy'n arwain at gymhwyster dysgu Cymraeg i oedolion, rhywbeth fydd yn fy ngalluogi gweithio fel tiwtor dros y ffin yn Sir y Fflint a thu hwnt.

Lleoliad y diwrnod oedd Canolfan Gymraeg i Oedolion ym Mhangor, lle gaethon ni groeso gynnes a phaned cyn dechrau ar y gwaith caled. Roedd hi'n braf gweld cwpl o wynebau cyfarwydd o'r Wyddgrug ymhlith yr hugain o bobl ar y cwrs, ond fel arfer ffeindiais bawb yn gyfeillgar iawn ac roedd rhaid i ni gyflwyno ein hunain i bawb yn ystod y gweithgaredd cyntaf sef gwers Sbaeneg dwys awr o hyd. Dyna mewn gwirionedd oedd her mwya' y ddiwrnod (er mi fydd 'na heriau llawer mwyaf i ddod mae'n siwr), ond i eistedd yna fel dysgwr mewn dosbarth iaith unwaith eto yn profiad gwerthchweil ar ôl ychydig o flynyddoedd o diwtora. Gafodd wedill y ddiwrnod ei lenwi efo dysgu am y maes Cymraeg i Oedolion, yn bennaf, a lot o wybodaeth am y cyrsiau gwahanol sy'n cael eu cynnig dros y Gogledd, a chip ar wers gan Elwyn Hughes, awdur y cwrs Wlpan a phrif cyd-lynydd cyrsiau yn y Golgledd.

Yn ogystal â hyn dwi wedi cael y cyfle i arsylwi Eirain yn dysgu cwrs Wlpan yn yr Wyddgrug cwpl o weithiau dros yr wythnosau diwetha, sydd wedi bod yn brofiad gwych, er wn i mae gen i lot fawr i ddysgu!


25.3.12

Eisteddfod y Dysgwyr 2012

Mae'n *peth amser* ers i mi bostio rhywbeth ar y 'clecs', felly dyma adroddiad byr am Eisteddfod Y Dysgwyr y gogledd-ddwyrain eleni.
Tro Sir Ddinbych i groesawu dysgwyr y gogledd-ddwyrain oedd hi eleni, ac yn ngwesty yr Oriel House ger Llanelwy gafodd y digwyddiad ei gynnal.  
Roedd yr 'ystafell digwyddiadau' *dan ei sang*erbyn 7 o'r gloch, ond diolch i Mike, Anne, Nigel a Geraint roedd gynnon ni seddi. Gafodd Sue, fel finnau, ychydig o drafferth ar yr A550, ond ro'n i'n falch o weld pawb yna mewn da bryd. Yr unig problem efo'r ystafell oedd y PA, a gaethon ni drafferth clywed rhai o'r cystadleuwyr yn anffodus, ond erbyn ein tro ni i berfformio'r sgets roedden ni'n gwybod fasai'n rhaid i ni siarad yn uchel iawn. Roedd 'na nifer o sgetsys eleni (pedwar dwi'n credu) felly roedden ni'n teimlo o dan mwy o bwysau (efallai) nag yr oedden ni y llynedd. Mi aeth y perfformiad yn dda iawn, ac roedd ymateb y cynulleidfa'n wresog. Ar ol i ni ddychweled i'n seddi ni, gaethon ni siawns i fwynhau'r sgets olaf, perfformiad arbennig o dda am sesiwn blasu gwin gyda'r actorion yn 'meddwi' wrth i'r sgets mynd yn ei flaen. Ro'n i'n disgwyl i'r sgets yna ennill felly ges i fy synnu wrth glywed y canlyniadau nes ymlaen, da iawn i bawb! Nes ymlaen wnaethon ni'r parti adrodd, ac unwaith eto gaethon ni ymateb da wrth adrodd 'Bocsys Byrgyrs McDonalds' gan Geraint Løvgreen. Roedd rhaid i mi adael cyn clywed canlynaid y cystadleuaeth yna, ond, unwaith eto roedd yr noson yn llwyddianus iawn, lot o hwyl, a sbardun i lawer o weithgareddau Cymraeg.

(Roedd criw teledu o raglen 'Hwb' yn ffilmio ar y noson, felly gawn ni weld bach o'r cyffro ar raglen 6 o'r cyfres yna ym mhen ychydig o wythnosau.)

*peth amser - some time
*dan ei sang = llawn


2.3.12

app Blogger

Ww! dw i newydd dod o hyd i App Blogger! Dydy o ddim yn wych a dweud y gwir, a dim ond fersiwn i-
ffôn sydd gen i (sy'n edrych yn sal ar ipad) ond nad oes modd defnyddio Blogger ar borwr Safari felly mae'n well na dim byd:)

(postwyd efo app blogger)

1.3.12

Cadw at yr adduned... o drwch blewyn

Mi wnes i adduned yn ol ym mis Ionawr i ymdrechu darllen o leiaf un llyfr Cymraeg pob mis yn ystod 2012.
Wel diolch i'r flwyddyn naid dwi wedi llwyddo o drwch blewyn i gadw at y cynllun hyd yn hyn.

Gorffenais 'Yr Alarch Du' ar y 29ed o Chwefror, a hynny'r llyfr cyntaf i mi ddarllen ar yr ipad/gliniadur (defnyddiais ap Kindle, sy'n caniatau i chi cael copi ar sawl teclyn, tra syncroneiddio eich 'bookmarks' yn awtomatig).   Taswn i i fod yn hollol onest, wnes i ddim mwynhau'r profiad o e-ddarllen cymaint ag ro'n i'n disgwyl wneud, er mae 'na nifer o fanteision.   Dwi'n dal i fwynhau cael copi caled o lyfr yn fy nwylo, sy'n digon ffodus a dweud y gwir gan bod tennau iawn yw'r rhestr o e-lyfrau Cymraeg sydd ar gael hyd yn hyn.

Yr her darllen nesaf sydd gen i ydy darllen 'Yr Erlid' gan Heini Gruffudd, ac 'I Ble'r Aeth Haul Y Bore' gan y diweddar Eirug Wyn (gafodd ei chymeradwyo ar Drydar gan Glyn Wise wythnos diwetha!). Mae llyfr Heini Gruffudd yn go swmpus, felly fydd rhaid i mi fwrw ati o ddifri dwi'n meddwl!

19.2.12

Yr ydych chi yma

Des i o hyd i lyfr a sgwennwyd gan awdur o'r enw Gee Williams tra ail-drefnu'r ystafell sbar yr wythnos yma.  Mi wnaeth Jill cwrs ysgrifennu creadigol efo hi flynyddoedd maith yn ol.  Mae'r darn 'You are Here' yn son am ei hardal enedigol, sef Saltney, a dwi'n meddwl ei fod o'n ddarn arbennig o dda.  Ges i fy ysbrydoli wedyn i drio ei gyfiethu i'r Gymraeg... gobethio nad ydwi wedi ei ladd llenyddiaeth y darn wreiddiol...

Yr ydych chi yma
 

Seren wib o sir yw Sir y fflint. Digwyddodd, darfu, digwyddodd eto.  Does dim syndod na allai'r mwyafrif o bobl cyfeirio ati ar fap. Fe ges i fy ngheni ynddi, ond diflanodd cyn i mi adael yr ysgol, a llyncwyd gan arch-sir dros dro Clwyd. Wedyn, cwpl o flynyddoedd yn ol, ailymddangosodd, bach yn dreuliedig ar ei hymylon efallai, ychydig o bwysau yn llai, ond dim byd anweddus. Striben o dir main estynedig ar lannau'r Dyfrdwy ydy hi yn y bon. O ffosydd-carthu, gwartheg-rendro, badau-adeiladu Saltney (fy mhentref enedigol - dim ond y Mor Marw sy'n is yn nghramen y ddaear) trwy 'boeri-ar-eich-dwylo' Shotton, cemegolion y Fflint, hyd at tarts baentiedig bler Talacre a Phrestatyn. Mae'r ffordd yn eich ysgogi i gadw troed ar y sbardun rhywsut, nes cyrraedd y gwir Cymru, ei siopau cofroddion Celtaidd, poer penboethiaid defaid, a phob dim i'ch anghenion mynydda a gwersylla, a werthwyd i chi gan bar o therapyddion crisialau amgen. Rhaid bod hon yw'r unig sir ym Mhrydain sydd gan brifddinas (answyddogol) mewn gwlad ar wahan. A beth am yr acen! hunllef ffonolegol o syniau sedêt swydd Caer, lobsgows o lannau Mersi, a chefn gwlad Cymru. 

Mewn gwirionedd hardd yw ei choedlannau a chaeau, ei glynoedd a bryniau, a mewn ambell i achos yn dal eu thir. Nad yw ei phobl dim gwell dim gwaeth na neb arall, ond digwydd bod dyma'r rheiny dwi'n eu nabod.

(cyfieithiad o waith Gee Williams a gyhoeddwyd gan Wasg Gee yn 'Magic and Other Deceptions')

28.1.12

Hylo blog!

Wedi wythnos o boen cefn ac ambell i ymweliad i'r chiropractor, dwi ddim wedi cael llawer o awch i eistedd o flaen sgrin cyfrifiadur dweud y gwir.  ta waeth, well i mi treulio ychydig o funudau i sgwennu rhywbeth cyn i fis mynd heibio heb i mi ddiweddaru.

Dw i'n falch o weld bod y Saith Seren yn Wrecsam wedi agor ei drysau, a hynny cwta chwech mis ers i'r syniad cael ei codi.  Mae hynny'n anhygoel, ac er i mi beidio derbyn fy nghwahoddiad swyddogol (fel cyfrandaliadwr!) i'r agoriad p'nawn yma (fel gafodd ei addo i ni), dw i'n dymuno pob lwc i'r fenter ac yn edrych ymlaen at ymweled yn fuan iawn.
,
Dw i'n dal wrthi'n darllen, ac yn hanner ffordd trwy 'Yr Alarch Du' ar y funud, mewn ffurf e-lyfr hefyd.  Yr unig problem yw mae'n hynod o annodd cael digon o amser ar yr ipad er mwyn ei ddarllen, mae'r teclyn mor boblogaidd gyda gweddill y teulu.


Dw i'n dal i fod wrthi'n casglu strydoedd Cymreig y penrhyn hefyd ('fatha trainspotter y strydoedd!), a chasglais Radnor Ave a Mostyn Avenue tra alan y bore 'ma.  Wneith hi gymryd amser maith i gael nhw i gyd mae'n debyg!!

18.1.12

Hei-Ho a llyfrau eraill...

Wel dwi wedi dal at fy adduned y flwyddyn newydd am hanner mis o leiaf... er nad oedd yr adduned yn un andros o uchelgeisiol rhaid cyfadde.  Darllen o leiaf un llyfr Cymraeg pob mis am flwyddyn oedd y nod, ac mi lwyddais i orffen 'Pwll Ynfyd' mewn ychydig dros bythefnos.   Mae hyn yn argoeli'n dda, a llwyddais gorffen nofel Daniel Davies 'Hei-Ho' hefyd. 

Nofel 'thriller' ydy 'Pwll Ynfyd' dwedwn i, y cyntaf mewn trilogy am hynt a helynt cymeriad digon hoffus o Fangor uchaf, sef Oswyn Felix.  Mae diweddglo y llyfr yn 'gosod y golygfa' yn perffaith am yr un nesa, gyda Felix wedi gadael ei fywyd fel landlord tafarn, ac ar fin camu mewn i'r byd asiant pel-droed. 

Edrychaf ymlaen!

Yr her nesa o ran llyfrau Cymraeg ydy 'Yr Alarch Du', llyfr dwi newydd lawrlwyddo o safle Amazon, ac un o'r ychydig rhai Cymraeg sydd ar gael yn ddigidol hyd yma. Dwi am weld sut hwyl ga i ei ddarllen ar yr ipad.

13.1.12

meddyliau mis Ionawr........

 'Blwyddyn Newydd Dda i Chwi oll', (fel a glywais Megan Lloyd George yn dweud ar raglen ardderchog Ffion access all areas Hague am Gymraesau o ddylanwad mawr sef Mamwlad).  Dwi heb cael llawer o amser i feddwl am flogio a dweud y gwir ers ddechrau 2012, yn enwedig efo'r wythnos gweithio yn dechrau'n syth bin ar ol dathlaidau y calan.   Ro'n i'n dysgu ar y 3ydd o Ionawr, oedd mewn gwirionedd yn rhy gynnar i lot o bobl, ond wnes i weld gwyneb newydd y noson honno, aelod gwerthfawr arall i'r dosbarth Mynediad.

Un o'r llyfrau ges i fel anrheg Nadolig sydd wedi bod yn cadw fi'n brysur dros yr wythnos yma.  Mae 'Pwll Ynfyd', llyfr cyntaf Alun Cob (sy'n cyn weithiwr yn Recordiau Cob, Bangor!), yn dilyn hynt a helynt prif gymeriad Oswyn Felix, landlord Y Penrhyn, Bangor Uchaf, wrth iddo fo cael ei sugno mewn i fyd treisgar a dirgel gangiau yr ardal (ia, Bangor gogledd Cymru... lle peryg iawn!!).  A dweud y gwir dw i wirioneddol yn ei fwynhau, a ddim isio cyrraedd diweddglo'r stori (50 tudalennau i ffwrdd ar y funud).  Ond y newyddion da ydy nid diwedd y taith i Oswyn ydy'r llyfr hon, gan fod Alun Cob yn datgan ar glawr cefn y nofel mi fydd ei brif gymeriad yn ymddangos mewn dau lyfr arall.  Gobeithio na fydden ni'n disgwyl am yn hir i'r nesa cael ei gyhoeddi.

Un pwt arall o newyddion o ran pethau Cymraeg yn fy mywyd.  Ro'n i'n gobeithio mynd ar gwrs ym mis chwefror yn Nant Gwrtheyrn (anrheg penblwydd arbennig ges i gan fy chwaer yn ol ym mis awst).  Yn anffodus mae'r Nant wedi ffonio i ddweud bod y cwrs wedi cael ei ganslo (oherwydd diffyg niferoedd), ond maen nhw wedi trosglwyddo fy archeb i gwrs debyg (Cwrs Hyfedredd) ym mis Mai.  Gobeithio mi fydd mwy o bobl yn barod i fentro i 'ben draw'r byd' yn y gwanwyn