4.11.12

Noson efo'r Gymdeithas..

Nos Lun diwetha mi es i i gyfarfod Cymdeithas Cymry Penbedw efo criw o ddysgwyr Cilgwri i
gyflwyno'r sgets a wnaethon ni yn Eisteddfod y Dysgwyr yn ôl ym mis Mawrth,
yn ogystal a cherdd ysgafn Geraint Lôvgreen, 'Bocsys Byrgars McDonalds'!
Roedd 'na griw go lew yno ar y noson, gan gynnwys nifer o ddysgwyr o ddosbarth West Kirby, sy'n cyfarfod pob wythnos o dan arweiniad Tom Thomas  llwydd y Gymdeithas eleni.  Wnaethon nhw gyflwyno darn difyr iawn yn edrych ar y wahaniaeth rhwng tafodiaethau Cymru, a'r 'her' sy'n gwynebu dysgwyr o'u herwydd.

Roedd croeso'r gymdeithas yn wresog, a'r perfformiadau yn dda iawn, yn enwedig o ystyried bod tua chwech mis wedi mynd heibio ers i ni eu cyflwyno'r tro diwetha. Ar ôl y cyflwyniadau wnaeth pawb mwynhau sgwrs, paned a raffl cyn dweud nos da.   Noson gwerth chweil, a diolch i bawb a gymerodd rhan.


27.10.12

App Geiriaduron

Mae app sy newydd  cael ei lansio'r wythnos 'ma gan Brifysgol Bangor yn
edrych yn hynod o ddefnyddiol.  Mae app Geiriaduron yn cyrchu (access) nifer o
ffynhonellau er mwyn ymateb ymholiadau defnyddiwr gan gynnwys y
'Y Termiadur', ac yn wahanol i'r 'Bruce' (geiriadur yr Academi) yn cynnig
cyfieithiadau o'r Gymraeg i Saesneg yn ogystal ag o'r Saesneg i'r Gymraeg.
Dydy'r app ddim yn cynnig y nifer fawr o enghreifftiau o sut mae geiriau yn
cael eu defnyddio, fel y 'Bruce', ac mae'n rhaid wrth gwrs cael cysylltaid â'r
we i'w ddefnyddio.

Er hynny dw i'n sicr mi fydd pawb sydd efo diddordeb yn yr iaith a dyfeis sy'n gallu
ei gyrchu yn rhoi 'bodiau fyny' i app 'Geiriaduron'!

26.10.12

App i-social

Dyma'r tro cyntaf i mi drio app newydd sy'n eich galluogi cadw llygad ar sawl
rhwydwaith cymdeithasol yn yr un lle.  Er mwyn defnyddio Blogger
ar yr i-pad wnes i'w lawrlwytho, rhywbeth sy ddim mor hwylus ar yr app Blogger
sydd ar gael.  Y dyddiau 'ma mae fy nghysylltiadau i'r we yn digwydd gan
amlaf ar yr i-pad, pan dwi'n cael gafael ynddo fo hynny yw!
Yn ôl broliad yr app, a thystiolaeth nifer o adolygiadau ffafriol,  y
peth gorau ers bara wedi ei sleisio ydy 'i-social' ond gawn ni weld! 

29.9.12

Post prin....

Ges i sylw annisgwyl yn ddiweddar (a diolch i Ann am ei sgwennu), yn holi os ro'n i wedi rhoi'r gorau i ddeweddaru'r blog 'ma. I fod yn onest ro'n i wedi cyrraedd pwynt lle nad oedd sgwennu'r blog hyd yn oed yn nghefn fy meddwl, sy'n golygu mae'n debyg, heb y sylw posatif yna na faswn i wedi ei wneud o gwbl. Wedi dweud hynny, ac wrth sgwennu hyn, dw i'n gweld y lles o'i wneud. Mae sgwennu pethau mwy 'swmpus' (yn hytrach na 'mond ambell i drydar) yn ymarfer da i'ch Cymraeg, a rhywbeth dw i heb wneud ers peth amser. Mae'n wneud i chi meddwl am ffurfiau brawddegau ac yn tynnu geirfa ac idiomau o berfeddion y meddwl.

Ta waeth, mae'r misoedd diwetha wedi bod yn hectic ac wedi galw arna i ddefnyddio fy Nghymraeg mewn sawl ffordd heriol, a chyffrous, felly dyma grynodeb sydyn o'r profiadau 'na.

Ysgrifennais yn ôl ym mis Mawrth am y cwrs hyfforddi i ddarpar tiwtoriaid ym Mhangor. Ers hynny dwi wedi bod ar ddau penwythnos hyfforddi eraill, gan gynnwys un lawr yn Neuadd Gregynog, Sir Trefaldwyn penwythnos diwetha. Mae'r penwythnosau wedi bod yn ddiddorol iawn, a lot o hwyl a dweud y gwir, ac dw i wedi cael cyfle cwrdd a llawer iawn o bobl clen, a gobeithio dysgu llawer am sut i ddysgu gwersi da ac effeithiol (mae'r her yn dechrau'r wythnos yma, wrth i mi geisio cofio'r hyfforddiant wrth cyflwyno gwersi cyntaf y tymor newydd). 'Uchafbwynt' penwythnos Gregynog oedd y sesiynau 'meicroddysgu' roedd rhaid i ni gyd cyflwyno i wedill y darpar tiwtoriaid. Roedd pawb wedi cael siawns paratoi gwers 20', ac yn barod erbyn y dydd sadwrn i'w cyflwyno. Roedd hynny wir yn ddigon i godi ofn ar bawb, hyd yn oed rhai o'r athrawon ysgol yn ein plith. Mi es i'n gyntaf, oedd yn beth da mewn ffordd, ac er sawl camgymeriad amlwg mi allai pethau wedi mynd yn llawer gwaeth am wn i. Roedd gen i gyfle wedyn i ymlacio ac yn mwynhau sesiynau pawb eraill! Gaethon ni i gyd adborth y 'dosbarth', ac wedyn adborth unigol (mewn preifat) ac adeiladol gan Elin oedd yn cynnal y sesiwn, profiad gwerthchweil.
Roedd y bwyd yn flasus, y lleoliad yn hyfryd, ac wrth gwrs y cwmni yn dda. Penwythnos i gofio!

Profiad arall yr un mor gofiadwy oedd ymweliad hirddisgwyliedig i Nant Gwrtheyrn. Roedd gen i uchelgais ers flynyddoedd maith (ella ers i mi glywed am fodolaeth y Canolfan Iaith ym Mhen LLŷn tua 30 mlynedd yn ôl) i fynd i ddysgu Cymraeg yno. Ro'n i wedi archebu lle ar gwrs hyfedredd (gloywi iaith) yn ôl ym mis chwefror - fel anrheg penblwydd hael iawn gan fy chwaer. Yn anffodus nad oedd digon wedi cofrestru ar y cwrs 'na, ac roedd rhaid i mi aros tan diwedd mis Awst i gael cyfle i fynychu cwrs arall. O ran y cwrs ei hun gaethon ni lot fawr o idiomau ac eglurhad treigladau o dan arweiniad cadarn Eleri. Mae hi'n diwtores brofiadol iawn gyda'r gallu egluro pethau'n glir ac yn drefnus, ac er nad o'n i ddisgwyl cymaint o ganolbwyntio ar ramadeg, roedd y profiad yn un werthfawr iawn, ac unwaith eto ymhlith criw hyfryd. Gobeithio bod fy Nghymraeg yn adlewyrchu mymryn o'r hyn wnaethon ni ddysgu yno, yn sicr wna i byth 'golchi fyny' eto, 'golchi'r llestri' fydda i'n wneud!!

Sgwenna i ragor am yr ymweliad i'r Nant maes o law.

13.5.12

Methiant blogio... ond mwy o drydar!

Mae fy nhgyfraniad at fy mlogiau wedi bod yn brin iawn dros yr wythnosau diwetha. Mae'n debyg bod y byd trydar wedi cymryd mwy o fy sylw i fod yn onest, er esgus gwan ydy hynny, gan nad oes rhaid meddwl gormod am wneud ambell i dwît, ac mae'r rhan mwyaf yn diflannu heb derbyn unrhyw sylw mae'n siwr. Er hynny mae'n rhaid dweud bod y cyfrwng yna'n cynnig cyfleuoedd cyson i ddefnyddio'r Gymraeg, ac i weld yr iaith ar waith fel petai. Dwi wedi cael fy siomi ar yr ochr orau wrth weld cymaint o bobl yn cofleidio'r technoleg newydd trwy ddefnyddio'r 'hen' iaith, cyffrous iawn. Gewch chi ddilyn fy ffrwd trydar yn ngornel y tudalen 'ma gobeithio..

31.3.12

cwrs hyfforddi...

Er fy mod i wedi bod yn tiwtora ers ychydig o flynyddoedd bellach, a wedi mwynhau'n fawr iawn, dwi wastad wedi teimlo braidd yn chwithig am y ffaith nad oes gen i unrhywfath o gymhwyster dysgu. Braf felly oedd cael y cyfle i ddechrau ar gwrs hyfforddiant i diwtoriaid Cymraeg a drefnwyd gan Ganolfan y Gogledd 'Cymraeg i Oedolion', dydd Sadwrn diwitha. Dyma'r cam cyntaf ar drywydd sy'n arwain at gymhwyster dysgu Cymraeg i oedolion, rhywbeth fydd yn fy ngalluogi gweithio fel tiwtor dros y ffin yn Sir y Fflint a thu hwnt.

Lleoliad y diwrnod oedd Canolfan Gymraeg i Oedolion ym Mhangor, lle gaethon ni groeso gynnes a phaned cyn dechrau ar y gwaith caled. Roedd hi'n braf gweld cwpl o wynebau cyfarwydd o'r Wyddgrug ymhlith yr hugain o bobl ar y cwrs, ond fel arfer ffeindiais bawb yn gyfeillgar iawn ac roedd rhaid i ni gyflwyno ein hunain i bawb yn ystod y gweithgaredd cyntaf sef gwers Sbaeneg dwys awr o hyd. Dyna mewn gwirionedd oedd her mwya' y ddiwrnod (er mi fydd 'na heriau llawer mwyaf i ddod mae'n siwr), ond i eistedd yna fel dysgwr mewn dosbarth iaith unwaith eto yn profiad gwerthchweil ar ôl ychydig o flynyddoedd o diwtora. Gafodd wedill y ddiwrnod ei lenwi efo dysgu am y maes Cymraeg i Oedolion, yn bennaf, a lot o wybodaeth am y cyrsiau gwahanol sy'n cael eu cynnig dros y Gogledd, a chip ar wers gan Elwyn Hughes, awdur y cwrs Wlpan a phrif cyd-lynydd cyrsiau yn y Golgledd.

Yn ogystal â hyn dwi wedi cael y cyfle i arsylwi Eirain yn dysgu cwrs Wlpan yn yr Wyddgrug cwpl o weithiau dros yr wythnosau diwetha, sydd wedi bod yn brofiad gwych, er wn i mae gen i lot fawr i ddysgu!


25.3.12

Eisteddfod y Dysgwyr 2012

Mae'n *peth amser* ers i mi bostio rhywbeth ar y 'clecs', felly dyma adroddiad byr am Eisteddfod Y Dysgwyr y gogledd-ddwyrain eleni.
Tro Sir Ddinbych i groesawu dysgwyr y gogledd-ddwyrain oedd hi eleni, ac yn ngwesty yr Oriel House ger Llanelwy gafodd y digwyddiad ei gynnal.  
Roedd yr 'ystafell digwyddiadau' *dan ei sang*erbyn 7 o'r gloch, ond diolch i Mike, Anne, Nigel a Geraint roedd gynnon ni seddi. Gafodd Sue, fel finnau, ychydig o drafferth ar yr A550, ond ro'n i'n falch o weld pawb yna mewn da bryd. Yr unig problem efo'r ystafell oedd y PA, a gaethon ni drafferth clywed rhai o'r cystadleuwyr yn anffodus, ond erbyn ein tro ni i berfformio'r sgets roedden ni'n gwybod fasai'n rhaid i ni siarad yn uchel iawn. Roedd 'na nifer o sgetsys eleni (pedwar dwi'n credu) felly roedden ni'n teimlo o dan mwy o bwysau (efallai) nag yr oedden ni y llynedd. Mi aeth y perfformiad yn dda iawn, ac roedd ymateb y cynulleidfa'n wresog. Ar ol i ni ddychweled i'n seddi ni, gaethon ni siawns i fwynhau'r sgets olaf, perfformiad arbennig o dda am sesiwn blasu gwin gyda'r actorion yn 'meddwi' wrth i'r sgets mynd yn ei flaen. Ro'n i'n disgwyl i'r sgets yna ennill felly ges i fy synnu wrth glywed y canlyniadau nes ymlaen, da iawn i bawb! Nes ymlaen wnaethon ni'r parti adrodd, ac unwaith eto gaethon ni ymateb da wrth adrodd 'Bocsys Byrgyrs McDonalds' gan Geraint Løvgreen. Roedd rhaid i mi adael cyn clywed canlynaid y cystadleuaeth yna, ond, unwaith eto roedd yr noson yn llwyddianus iawn, lot o hwyl, a sbardun i lawer o weithgareddau Cymraeg.

(Roedd criw teledu o raglen 'Hwb' yn ffilmio ar y noson, felly gawn ni weld bach o'r cyffro ar raglen 6 o'r cyfres yna ym mhen ychydig o wythnosau.)

*peth amser - some time
*dan ei sang = llawn