25.2.11

Yn y Gweithdy...

22.2.11

Lladd Duw.... dwi wedi ei orffen!!

Ymddiheuriadau am safon y swn, postiodd y cofnideo hon/hwn heb sylweddoli!!  Wna i ymdrechu gwella'r safon tro nesa,

19.2.11

Llongyfarchiadau..

Dwn i ddim pryd yn union dechreuais darllen blog yr Americanwr Chris Cope, pum mlynedd yn ól o bosib.  Ar y pryd roedd o'n cynllunio tuag at newid mawr yn ei fywyd, hynny yw symud i Gymru er mwyn gwneud gradd yn y Gymraeg, ac yn llawn cyffro a brwdfrydedd haentus.  Dwi'n siwr mod i'n cofio ei enw o negesfyrddau dysgwyr eraill cyn iddo fo dechrau ei flog Cymraeg cyntaf, sef 'Dwi Eisiau bod yn Gymro'.   Wrth gwrs fel unrhywun sydd wedi dilyn hynt a helynt amser Chris ochr yma yr Iwerydd - naill ai ar ei flog (er diflanodd yr un Cymraeg am sbel), neu drwy darllen ei lyfr 'Cwrw am Ddim' - yn gwybod yn iawn, mae ei amser yng Nghymru wedi bod yn boenus, costus, ac yn bendant wedi ei siomi mewn sawl ffordd.

Er hynny i gyd, mae Chris yma o hyd, ac o'n i'n falch o glywed heddiw ei fod o newydd cael cadernhad ei fod wedi pasio ei Ma. yn yr hen iaith 'ma.  Dyma dipyn o gamp, yn enwedig o ystyried helbulon ei fywyd yng Nghaerdydd ar sawl lefel.

Ar hyn o bryd mae o'n wneud cofnideo bron pob dydd, sy'n golygu y gallen ni fod mewn rhyw oes aur y cofnideo Cymraeg!  Gwiliwch, mae nhw'n werth eu gweld!! 

15.2.11

Ymarfer Cor....

Gawson ni ymarfer sydyn heno o'r darn dewiswyd i wneud yn yr Eisteddfod y Dysgwyr mis nesaf.  Mi ddaeth Beryl a Gwyn lawr (o ddosbarth nos fercher) i fynd dros y can hyfryd 'Bugeilio'r Gwenith Gwyn' efo criw nos fawrdd.  A dweud y gwir nad ydy'r can yma'r un hawsach o ran geiriau neu ganu, ond gaeth pawb hwyl wrth ymarfer (dwi'n meddwl!).   Mi fydd y rhai ohonynt sy'n awyddus (bodlon!) i ganu'n dod draw yma wythnos nesaf er mwyn i ni wneud rhagor o ymarfer - gobeithio fydd yna chwech o leiaf - ac hefyd i fynd trwy sgript y sgetsh gorffenedig.

10.2.11

llyfrau a ballu...

Mae hi wedi cymryd peth amser, ond dwi'n anelu at ddiweddglo  'Lladd Duw'  gan Dewi Prysor, llyfr dwi wir wedi mwynhau hyd yn hyn.   Mae'n llyfr go swmpus ei olwg, gyda tua 380 o dudalennau, sy'n ei wneud o'r llyfr Cymraeg mwyaf i mi ddarllen o bell ffordd.    Fydda i'n ymdrechu wneud adolygiad ohono fo mewn ffurf fideo yn fan hyn cyn hir, mae'n jysd cwestiwn o eistedd lawr a mwynhau'r hanner cant tudalen dwi heb eu darllen eto.  

Gyda llaw, mae gen i gopi o 'Gwneddydd' yn disgwyl ei ddarllen,  oes gan unrhyw sylwadau ynglyn a'r llyfr yno tybed?

4.2.11

Eisteddfod y Dysgwyr 2011... cyn hir..

Ym mhen cwta mis mi fydd Eisteddfod y Dysgwyr De Dwyrain Cymru yn cael ei gynnal unwaith eto.  Mae nifer o ddysgwyr o'r dosbarthiadau nos wedi cytuno/cael eu darbwyllo i cymryd rhan, felly dwi'n edrych ymlaen at y noson yn barod.   Mae 'na son am gystadlu yn y parti canu, yn ogystal a chynnig rhywbeth yng nghystadleuaeth y 'sketch'.   Y llynedd wnaethon ni y parti adrodd yn unig fel grwp, ond efo'r sketch mae 'na le i fod yn fwy creadigol am wn i.  Mae gen i ambell i syniad ond dwi'n gobeithio cael lot o gymhorth gan rai yn y dosbarth i'w datblygu.  Dwi wedi bod yn trio sgwennu rhywbeth fy hun ar ran un o'r cystadleuthau 'gwaith cartref' 'agored', ond heb dod o hyd i fawr o ysbrydoliaeth hyd yma i fod yn onest.  

1.2.11

Ar drywydd gwir ysbryd indiaid america...?

Erbyn hyn dwi wedi llwyddo dal cwpl o bennodau o 'Iolo a'r Indiaid Americanaidd', cyfres do'n i ddim yn rhy siwr amdano ar ól gweld y 'treilars', ac un dwi'n dal i fod yn ansicr amdano. 

Mae llawer ohonyn ni mae'n siwr yn euog o lwmpio llwythi brodorol yr Unol Dalieithau mewn un lobscows mawr, ond mae Iolo wedi bod yn teithio o un cornel America i'r llall er mwyn cyrraedd nifer o'r 'Reservations', sef y llecynau o dir sydd erbyn heddiw o dan rywfath o hunanlywodraeth rhai o'r llwythi amlycaf.

Yr wythnos yma roedd y Cherokee o dan chwyddwydr Iolo, enw sy'n fwy cyfarwydd i rai erbyn heddiw fel enw cerbyd 4x4 gyda sychder mawr!   Mae hanes y Cherokee yn eu cynefin traddodiadol, sef harddwch y 'mynyddoedd myglyd' wedi newid yn sylweddol dros y cwpl o ddegawdau diweddaraf gyda dyfodiad casino enfawr.  Yn ol pennaeth y llwyth - gwleidydd hynod o slic - cyn i gyfoeth gamblo cyrraedd, doedd fawr neb gyda thai bach tu mewn i'w tai.. fel petai.  Erbyn heddiw mae gan bawb hawl i tua £6000 y flwyddyn gan y llywodraeth (a chyfleusterau gwell), sef eu rhan nhw o elw'r casino, ac mae rhan helaeth o drigolion yr ardal yn gweithio yno hefyd.   Mae 'na bris i'w talu am y ffasiwn newid wrth cwrs, ac yn ol un o'r cyfranwyr cynydd sylweddol yn y defnydd cyffuriau anghyfreithlon yw hynny.

Ond iaith o bosib yw un o'r pethau sy'n gwneud i hanes y llwythi yma o ddiddordeb arbennig i'r Cymry, rhywbeth sy'n rhan pwysig o hunaniaith sawl gwlad bach.   Mae iaith 'Band Dwyreiniol y Cherokee' (sef y rheiny wnaeth llwyddo cuddio, wrth i weddill y llwyth cael eu hela lawr y 'trail of tears' yng nghanol y 19C)  wedi dirywio yn sylweddol o ran y nifer o siaradwyr dros y hanner canrif diwetha, gyda dim ond tua 900 yn dal i'w siarad (a'r mwyafrif o rheiny dros eu hanner cant).  Gafodd genhedlaeth cyfan o blant Cherokee eu hanfon at ysgolion preswyl er mwyn eu rhwystro rhag siarad eu mamiaith, proses a gafodd effaith marwol bron.

Ond dyni'n byw mewn oes mwy goleuedig (gobeithio!), ac erbyn heddiw mae'r Cherokee wedi agor (gyda help elw'r casino) yr ysgol cynradd Cherokee-eg(?) cyntaf (sydd gan cyfleusterau heb eu hail), er mwyn cynnig mymryn o obaith i iaith sy'n cael ei siarad gan dim ond 1% o'r poblogaeth.  Ond rhan pwysig o hunaniaith y Cherokee o hyd i'w hiaith, a dyna lle mae'r cymhariaeth á Chymru yn taro gloch.  Mae canran sylweddol o Gymry di-Gymraeg yn cefnogol i'r iaith, ac yn ei gweld fel rhywbeth maen nhw isio parhau - cyn pelled a nad ydy'r cost yn afresymol - a rhan o'r pethau sy'n diffinio Cymry fel cenedl.

Sut bynnag, dyma gyfres diddorol, ac un fydda i'n ymdrechu i wylio.