28.7.06

Y Gweithdy Cymraeg

25.7.06

Golwg

Dwi newydd mynd ati i danysgrifio i'r cylchgrawn wythnosol 'Golwg'. Fel rhywun sy'n darllen y peth ambell waith (pan dwi'n digwydd bod mewn Tescos Yr Wyddgrug fel arfer, felly dim yn aml iawn), o'n i'n meddwl bod cael rhywbeth i ddarllen, sy'n glanio ar mat y drws pob wythnos, yn gynhorthwyol ar rhan fy Nghymraeg. Dros yr haf mae gen i lai o gyfleoedd i fynd i'r sesiynau sgwrs a dweud y gwir, ac er o'n i'n darllen cryn dipyn o Gymraeg ar y we, dwi'n ffeindio darllen ar y sgrin gwaith galed weithiau. Ar rhan darllen llyfrau, dwi'n eu ffeindio nhw'n eitha galed i gael ynddyn nhw fel petai, felly fydd Golwg jysd y peth gobeithio.

23.7.06

fy mhost olaf am y golff....yn wirWel mae popeth wedi dod i ben wedi wythnos o syrcws y golff. Mae'n noson perffaith ar rhan y tywydd efo machlud braf, ac mae tafarndai Hoylake yn llond dop o yfwyr, bywiog a meddwi. Mi aeth fy merch a fi lawr i'r cwrs tua hanner y dydd i weld digwyddiadau y dydd datblygu wrth i'r athrylith o golff Tiger Woods ennill y dydd heb siglo unwaith ar y taith. Dim ond ar ddiwedd ei rownd wnaethon ni dechrau deall pa mor bwysig oedd y peth iddo fo, sef y cystadleuaeth cyntaf mae o wedi ennill ers i farwolaeth ei Dad. Doedd o ddim wedi dangos unrhyw fath o deimladau i'r cyhoedd dros yr wythnos cyn torri lawr mewn breichiau ei gadi a'i wraig ar ol suddo ei 'bwt' olaf ar y deunawfed gwyrdd. Mae hi wedi bod pencampwriaeth a wythnos cofiadwy.Woods ar ben ei hun mewn canol y dorf

22.7.06

Sesiwn Fawr

Dwi'n edrych ymlaen at weld uchafbwyntiau 'Sesh Fawr' ar S4C y heno 'ma, a dweud y gwir wnes i anghofio neithiwr. Mae gen i atgofion da o'r wyl bach yma, ar ol iddyn ni baglu drosti tra aros jyst tu allan i Ddolgellau tua pump flynedd yn ol. Pryd hynny roedd y digwyddiad yn rhad ac am ddim a chafodd y prif llwyfan ei codi yn y sgwar, ond dwi'n jyst cofio awyrgylch gwych y lle. Pryd hynny o'n i ddim wedi mynd ati i ddysgu'r iaith 'ma o ddifri chwaith, ond wnath y profiad o fod ymhlith cymaint o bobl ifanc Cymraeg eu hiaith y penwythnos yna argraff arwyddocaol arni fi.

21.7.06

Rhuodd y Teigr..

Dyma Tiger yn gadael y cwrs yn cael ei holi gan y cyfryngau. Dim ond eiliadau ar ol i mi dynnu y llun yma mi wibiodd cwpl o fechgyn hebio i'r dynion diogelwch er mwyn gofyn am lofnod Woods oedd yn dringo ar fwrdd bwgi golff. Mewn fflach mi gafodd y bechgyn ei gwthio o'r neilltu wrth i un o'r 'bownswyr' yn gweiddi 'GO, GO,' wrth gyrwr y cerbyd bach trydanol. Nad ydy 'getaway' yn edrych mor gyffrous mewn bwgi golff efo cyflymder uchaf o 10mph a dweud y gwir....O dan awyr las perffaith yr haf, mi lwyddodd Woods i ddofi'r lincs crasboeth unwaith eto, gan cynnwys 'eryr' roedd pawb bron yn methu credu. Doedd ganddo fo ddim golwg o'r gwyrdd wrth iddo fo taro ei ail ergyd ar y twll 'par' 5, ond wrth iddo fo clywed swn y galeri yn rhuo, mi drodd ei wyneb i we^n enfawr. Doedd neb yn edrych yn debyg o herio sgor Tiger nes i Els dechrau taro 'birdies' yn gyson, yn gorffen ei rownd dim ond un ergyd yn waeth nag Woods, felly mae gynnon ni penwythnos ardderchog o golff i ddod.

20.7.06

y seddi rhad

Woods a Faldo yn sefyll mewn canol y dorf ar yr ail 'tee',

O'n i'n eistedd yn 'seddi rhad' yr Open unwaith eto heddiw, hynny yw sbio dros ffensiau y lincs. Diwrnod cyntaf y cystadleuaeth go iawn oedd hi heddiw, felly mi gafodd llwythi o bobl yr un syniad, ond er hynny, roedd hi'n posib cael weld cipolwg bach o Tiger a Faldo, prif atyniad y rownd. Dwi wedi clywed trwy 'ffynhonellau debyniol' bod Tiger yn aros dros y ffin yn lle Michael Owen (sef ei stad ger Sychdyn rhwng Queensferry a'r Wyddgrug), sy'n gwneud synnwyr mewn ffordd, achos dim ond taith o ddeuddeg milltir 'fel yr hed y fran' ydy hi. Yn wir neu beidio, mae ei hofrenydd o'n glanio pob dydd ar y 'helipad dros dro' wrth ymyl i'r cwrs.


Sbio trwy'r ffens ar Tiger

Dwi'n ystyried talu dros mynd yfyory neu dydd sadwrn, ond mae gen i ffrind sy'n trio cael gafael ar ba^r o docynnau yn rhad ac am ddim, gan bod ei frawd yng nghyfraith wedi cael llond llaw o docynnau 'corporate hospitality' trwy ei gwmni. A dweud y gwir dwi wedi clywed yr un peth o'r blaen, felly 'seeing is believing' (oes 'na dwediad Cymraeg sy'n golygu'r un peth?).

19.7.06

diwrnod ymarfer olaf


Vijay Singh yn ymarfer ar y pedwaredd gwyrdd y bore 'ma


Golffwyr dwi ddim yn nabod...

Dwi ddim yn genfigenus o'r rheiny wnath talu £25 er mwyn gwylio'r diwrnod olaf o ymarfer lawr ar lincs crasboeth 'Hoylake' heddiw, does dim llawer o gysgod ar gael o gwmpas y cwrs i'r torfeydd mi wnes i weld teithio lawr yna o'r bysiau a threnau. Mi fasai'r gwres uchel (sy'n debyg o dorri cofnodi erbyn diwedd y dydd) yn gwneud y profiad un eitha anghforddus 'swn i wedi meddwl. Ta waeth, mi wnes i dynnu ychydig o luniau trwy ffens y cwrs ar y ffordd i'r gweithdy y bore 'ma, lle dwedodd plismon debyg bod yn cerdded heibio: 'These are the cheap seats are they'!
Yn ol pob son mae ychydig o wynebau 'enwog' wedi bod yn y dref dros y wythnos, gan cynnwys Michael Douglas, Catherine Zeta Jones, George Clooney (a chafodd peint yn y 'Ship' nos lun!)a Robbie Williams, heb son am y tywysog 'Andy'. Mae lot o bobl wedi bod yn crwydro dafarndai y pentref er mwyn cael cipolwg o wynebau cyfarwydd eraill, falle fydd hyd yn oed Elvis yma....
Mae rhagolwg y tywydd am wedill yr wythnos yn son am fellt a tharannau dros nos (a thymeryddau ychydig yn is diolch byth) ond dim lot o wynt, sy'n debyg o siomi y 'Royal Lerpwl' yn arw. Mae'r 'Tiger' yn son yn barod am dorri ei record ei hun gan bod y cwrs yn eitha hawdd, ond gawn ni weld...

17.7.06

Diwrnod ymarfer cyntaf yr 'Open'Mi gerddon ni lawr y lon i gwrs golff Hoylake ddoe er mwyn cael flas o'r holl ffwdan mae nhw'n alw 'The Open Championship'. Dim ond pump punt yr oedd hi ddoe am ddiwrnod ar y cwrs, felly roedd 'na ychydig o filoedd o bobl yn crwydro y lincs yn gwylio chwaraewyr fel Tiger Woods a Faldo yn mynd o'i gwmpas. Roedd 'na awyrgylch yn llac iawn ddoe ac mi wnaethon ni mwynhau jysd eistedd yn yr heulwen. Prin iawn wnath y golff tynnu ein sylw ni a dweud y gwir, ond mae'r hen gwrs yn edrych llawer galetach na faswn i wedi dychmygu, dwi'n edrych ymlaen at weld y peth ar y BBC nes ymlaen yn y wythnos rwan.Moel Famau yn y pellterYnys HilbreBraf cael weld y ddraig goch yn chwifio ywchben...

14.7.06

Rownd golff y Tywysog...

Efo'r 'Open' ar fin dechrau, mi ddaeth y tywosog Andy (Llwydd y Clwb) draw i'r cwrs yn Hoylake heddiw er mwyn cael rownd slei ar y lincs cyn i'r cystadleuaeth. Digwydd bod roedd fy ffrind yn gweithio yn y 'stafell fwrdd' wrth i Andy 'tio ffwrdd', ond wps, aeth o'n syth i'r ryff efo pawb yn gwylio yn y bar... Yn ol pob son mae'r hen gwrs yn andros o anodd, yn enwedig ar ol cael ei gosod ar gyfer yr Open. Dwi'n bwriadu mynd dydd Sul yma (y ddiwrnod ymarfer cyntaf) am £5, jysd er mwyn cael cip ar y cwrs, a'r pentre o bebyll sy' wedi tyfu o'i gwmpas. Mae'r cost yn codi yn aruthrol o ddydd llun ymlaen (£25), ac wedyn £50 ar dyddiau y cystadleuaeth ei hun. Mae'n well gen i weld ambell awr ar y teledu na talu cymaint a hynny.

8.7.06

'Improve your Welsh'

Mi ges i anrheg bach oddi wrth ffrind sy wedi weld y peth mewn siop elusen Oxfam heddiw. Yr unig problem ydy sgen i ddim chwaraewr LP's rwan, felly fydd rhaid i mi mynd a'r hen 'vinyl' i ty fy Mam er mwyn ei wrando. Mae'n anhygoel pa mor hen ffasiwn mai LP's yn edrych erbyn hyn, a dweud y gwir doedd fy merch naw oed ddim wedi weld y ffasiwn peth o'r blaen.

Yn ol y clawr, gafodd y LP ei cynhyrchu gan y BBC yn 1967 i fynd efo cyfres o wersi ar y BBC Welsh Home Service, felly dyni'n mynd yn ol i'r dyddiau cyn BBC Wales neu BBC Cymru dwi'n meddwl. Wedi bron 40 flynedd roedd pris Oxfam bron yn union yr un pris a'r pris ar y clawr, sef £1 ! Dwi'n edrych ymlaen...