30.4.06

Amgueddfa'r Byd Lerpwl

Mi aethon ni dros y dwr i Lerpwl heddiw er mwyn ymweled yr amgueddfa. Y dyddiau yma mae prif amgueddfa'r dinas yn cael ei alw 'Liverpool World Museum' er mwyn wahanu'r peth o'r 'Maritime Museum' a'r 'Museum of Liverpool Life' sy'n canolpwyntio ar bethau ynglyn a'r ardal (mae hyn yn amlwg mewn gwirionydd 'tydi!). Dyni ddim wedi bod yna ers i'r lle gafodd ei adnewyddu dros y cwpl o flynyddoedd diwetha, ac a dweud y gwir roedd hi'n edrych braidd yn flinedig. Mae'r wahaniaith yn ffantastic wrth i chi mynd i mewn trwy'r mynedfa newydd i'r 'atrium' sy'n rhoi canol a chalon i'r adeilad (yr un drws nesa i'r amgueddfa gwreiddiol) roedd yn gynt rhan o'r hen 'Liverpool Poly' (Prifysgol John Moores erbyn hyn). Mi welom ni dim ond y 'Bug house', yr 'acweriwm' ac y siop wrth cwrs yn y cwpl o oriau sydd gynnon ni yna, ond heb os fydden ni yn ol dros y gwyliau ysgol nesa, mae 'na llwythi i weld a phopeth am ddim hefyd!

Ges i syndod braf wrth sbio ar wefan amgueddfeydd Lerpwl i weld y Gymraeg fel un or dewisiadau.

Llestair

Dwi wedi cael fy llesteirio'r wythnos 'ma wrth drio prynu camera digidol newydd oddi wrth y we.
Dwi'n prynu llwyth o bethau ar lein, ac wastad wedi cael gwasanaeth da oddi wrth yr amrywiaeth o gwmniau dwi wedi eu delio efo nhw. Felly pan wnes i benderfynu ar ba camera o'n i eisiau prynu mi wnes i'n syth ar y we er mwyn dod o hyd y pris gorau. Ar ol cryn dipyn o chwilio mi ffeindiais i bris rhai cant a hanner o bunoedd yn llai 'na'r RRP yn cael ei chynnig gan cwpl o gwmniau. Fel arfer mae'r cwmniau sy'n marchnata ar y we yn cael eu beirniadu efo system seren ar y gwefanau o'r fath 'prisgorau.com' felly dewisiais i'r un efo'r pedwar seren a hanner.

Dwi newydd darllen hyn yn ol, mae'n diflas dros ben mae'n ddrwg gen i...! felly i dorri stori hyr yn byr, dwi'n dal i fod heb camera ar ol rhyw deg diwrnod o aros. Mae nhw wedi rhoi y bai ar Canon ac wedi addo'r peth tua canol wythnos nesa, gawn ni weld.

Dwi'n awyddus i drio wneud ambell 'fideoflog' ar ol i mi weld y rhai wnath Chris Cope yn diweddar, felly dwi'n gobeithio cael yr offer i'w wneud cyn bo hir.

29.4.06

pwyllgor y dysgwyr

Cwpl o wythnosau yn ol, wnes i yrru e-bost at Swyddfa Eisteddfod Sir Fflint a'r Cyffiniau (sef steddfod 07) yn cynnig cymhorth ar rhan y dysgwyr (fel finnau). O'n i'n meddwl fel dysgwr sy' wedi dysgu o bell ar ben fy hun yn y rhan mwyaf mae gen i gyfraniad 'wahanol' i'w cynnig, wel falle ta waeth! Mi ges i ymateb yn syth chwarae teg, yn gofyn i mi i roi fy enw ar rhestr o bobl ar gyfer pwyllgor y dysgwyr ( y grwp sy'n trefnu gweithgareddau ym Mhapell y Dysgwyr - Maes D erbyn hyn dwi'n meddwl). Mi wnes i mynd ati i wneud hyn felly ddoe dyma fi'n derbyn gwahoddiad i gyfarfod cyntaf y pwyllgor ar ddegfed o Fai yn Ysgol Maes Garmon.

Bydd hyn yn her go iawn, wrth rheswm mae'r pwyllgor yn gweithio trwy cyfrwng y Cymraeg ond dwi'n edrych ymlaen at y sialens. Mae nhw yn gobeithio cael pwyllgor mawr efo llawer o syniadau yn dod drwyddi er mwyn gwneud 'Steddfod Sir (y) Fflint profiad da i ddysgwyr.

Wnes i ymweled a^ phabell y dysgwyr ym Meifod '04 ac ar y Faenol llynedd, felly dwi'n gwerthfawrogi y gwaith mi wnath pobl i groesawi dysgwyr yna. Yn enwedig mewn ardal cymharol di-Gymraeg fel Sir y fflint fydd 'na llwyth o 'ddysgwyr potensial' i gefnogi.

27.4.06

peint yn y Casell Rhuthun

Mi es i draw i'r Wyddgrug yr heno 'ma er mwyn cael peint a 'sesiwn sgwrs' efo'r criw arferol. O'n i'n teimlo blinedig iawn a dweud y gwir ac nad oedd fy Nhgymraeg yn llifo cystal a hynny. Mae hynny yn rhywbeth od 'tydi, weithiau dwi'n teimlo bron yn rhugl yn yr iaith 'ma, ond prydiau eraill dwi'n baglu dros pethau sylfaenol, yn enwedig pan dwi'n trio dweud stori neu rhywbeth sy'n debynnu ar cael llawer o wybodaeth allan yn gyflym. Sdim ots, 'na gafodd Rhufain ei hadeiladu mewn diwrnod' fel dwedodd unrhywun unwaith...

23.4.06

Tseina

Dwi newydd gwilio rhaglen yn y cyfres diddorol S4C 'China'. Mae'n rhywbeth da iddyn ni dwi'n meddwl cael gwybod mwy am y gwlad (gwledydd ?) yma sy'n chwarae rhan pwysig mewn ein bywydau ni. Mae'n bron amhosib erbyn hyn prynu unrhywbeth (yn enwedig yn y byd tecnoleg) sydd ddim wedi cael ei cynhyrchu yn Tseina. Dyni i gyd yn dibynnu yn llwyr, mae'n ymddangos ar 'wyrth economaidd' cawr y ddwyrain. Mae Tseina erbyn heddiw yn ceisio bwydo dwbl y nifer o bobl efo hanner y tir amaethyddol wrth i'r llywodraeth yn gwthio ymlaen efo datblygiadau diwyddiannol enfawr. Yn ol llais unig adran yr amgylchedd llywodraeth Tseina, mae 'na rhywbeth mawr o'i le. Dim ond 600 miliwn o bobl yw'r tir yma yn gallu cynnal yn parhaol, ond mae gan Tseina 1.3 biliwn erbyn heddiw. Yr ateb o ddefnyddio mwy a mwy o cemegolau yn lladd yr afonydd a'r llynoedd, ar ben y llygredd diwyddianol sy'n cael ei bwmpio ynddyn nhw yn barod. Mae 'na gost i bopeth, ac efo'r byd yma yn 'crebachu' pob dydd mae'n pwysig bod ni'n cael weld effaith ein 'consumerism' ar weddill y byd. Da iawn S4C

Gwaith...

Mae hi wedi bod wythnos andros o frysur yn y gwaith. O'n i'n gobeithio cael mwy o amser i ffwrdd yn ystod gwyliau'r ysgol ond roedd rhaid iddyn ni gorffen y job yma cyn y penwythnos. Ast o jobyn oedd hi mewn gwirionydd, yn trio gwneud yr estyniad i'r cwpyrddau fan'ma yn gyd-fynd a'r darn wreiddiol (y darn o le mae hi'n dechrau troi mi wnaethom ni) . Roedd popeth yn iawn ar ddiwedd a dydd, ac roedd y Grwp Capten 'pwy bynnag ydy o' CBE..... (be' arall fasech chi disgwyl, ond dyn ofnadwy o glen rhaid i mi ddweud), sef ysgrifenydd 'Clwb Golff Frehinol Lerpwl' yn wrth ei fodd efo'r gwaith. Mi driodd y cwmni o Fanceinion (a cynhyrchodd a ffitiodd y cypyrddau wreiddiol) i dwyllo'r Clwb yn go iawn dros yr estyniad yma a dweud y gwir, ond nad ydy'r Grwp Capten yn dwp o bell ffordd, felly mi ddoth y gwaith i gwmni lleol fy ffrind.

Dwi'n mwynhau cael mynd tu mewn clybiau fel hyn mewn 'jins' a ' treinwrs' efo fy ffon symudol yn canu trwy'r amser. Tasai aelodau y clwb neu eu ymwelwyr nhw yn ymddwyn fel hynny fasen nhw yn cael eu 'gofyn' i adael yn syth, fel y digwyddodd i ddatblygwr tai (bastad go iawn ac aelod blaenllaw clwb y ceidwadwyr drws nesa) yn ddiweddaraf! Braf iawn hefyd cael panaid neu ddau ar y balconi lle fydd 'Tiger' yn sefyll mewn cwpl o fisoedd yn chwifio'r hen 'jwg claret', wel falle..

15.4.06

swyddi ar gael


Mi ges i syndod tra gerdded trwy Manceinion y p'nawn 'ma i sbio hysbys dros swyddi yn penodol i siaradwyr Cymraeg mewn ffenest asiantaeth swyddi. Roedd 'na un hefyd yn gofyn am siaradwyr Gaeleg. Yn anffodus dwi ddim yn meddwl bod y cyflog yn mynd i dennu llwyth o ymgeiswyr...

13.4.06

ser-ddewin yn dysgu'r iaith...
Tasai'r llun 'ma newydd rhoi dipyn o sioc i chi, ymddiheuriadau, ond glywais i rhywbeth anhygoel neithiwr ar Wedi 7... Russell bach yn siarad Cymraeg! O'r gorau, 'swn i ddim yn dweud roedd o'n hollol rhugl 'to, ond chwarae teg roedd o'n ynganu'r geiriau riet dda. Dwi wedi clywed o yn son am fyw yn Eryri nifer o weithiau dros y flynyddoedd ond byth am ddysgu'r iaith. Yn ei ol, mae o wedi bod wrthi ar gwrs Wlpan efo tiwtor yn Aberystwyth. Rhywbeth arall anhygoel, yn ol ei dudalen ar wefan Equity, mae o'n siarad pob math o ieithoedd eraill yn barod gan cynnwys Gaeleg ac Affrikans.

Wrth cwrs mae'r gyfan gwbl yn y ser....

7.4.06

paratoadau'r 'open'

Mae 'na gryn dipyn o gyffro yn yr ardal yma ar hyn o bryd wrth i'r paratoadau ar gyfer y 'British Open' yn dechrau o ddifri. A dweud y gwir mi ddechreuodd pethau flynyddoedd yn ol, efo estyniadau i ty'r clwb a newidiadau i'r cwrs ei hun. Y tro diwetha mi ddaeth 'circus' yr 'agored' i Hoylake, o'n i'n dal i wisgo trowsus byr ac roedd y Beatles yn domineiddio'r byd pop. Dwi ddim yn cofio wrth cwrs, gan dim ond pump o'n i yn 1967

Mae'r 'open' wedi newid o lawer erbyn hyn, mae'r pencampwriaeth yn dod bellach efo erwau o bebyll 'corporate hospitality', chwaraewyr sy'n disgwyl cyflesterau pum seren a darlledwyr a gwasg o bedwar ban y byd. Dros y byd i gyd mae'r gem yn fwy nag erioed. Mae 'na lawer o bobl yn son am 'cashio' mewn ar y peth yn y dref 'ma, ond mewn gwirionydd beth yw'r synnwyr o agor busnes fel bwydy ar sail pencampwriaeth sy'n parhau llai na wythnos ac sydd ddim yn debyg o ddychweled tan 2014.

Y clecs lleol ydy bod Tiger Woods a'i griw wedi cymryd drosodd gwesty lleol yn gyfan gwbl dros wythnos yr 'open', ond dwi wedi clywed am ychydig o dai eraill bod o wedi bwcio, falle pwy a wir..

Fydd y cyffro i gyd yn dechrau mis gorfennaf

6.4.06

Wythnos wallgo

Dwi'm wedi sgwennu fawr o ddim y wythnos yma. Dechreuodd y wythnos efo newyddion drwg am wraig ffrind mawr i fi (ffrind hefyd) sy wedi bod yn yr ysbyty yn cael llawdriniaeth. Mae ei sist wedi troi allan i fod yn canser, ac mae rhaid iddi hi dechra chwech mis o 'gemo'. Dim ond merch cymharol ifanc ydy hi, dwi'n dal i fod mewn stad o sioc. Dwi'n cydweithio efo fy ffrind yn aml iawn (saer dodrefn arall) felly dwi'di bod yn trio gwneud tipyn bach mwy iddo fo y wythnos yma er mwyn ei helpu cael job allan cyn y Pasg os posib. Mae gen i cwpl o jobs dwi'n ceisio cwblhau cyn penwythnos y Pasg hefyd felly dwi'n weld wythnos wallgo arall ar y gweill, ond ar ddiwedd y dydd dim ond dodrefn ydy hi, rhaid ei gadw mewn perspectif......

2.4.06

P'nawn gwahanol yn y Cae Ras

Mi gawsom prynhawn gwahanol yn y Cae Ras wrth i John Toshack dod i Wrecsam er mwyn dadorchuddio y plac arbennig 'ma. Rhan o gyfres o blaciau ydy hi sy'n cael eu gosod mewn manau wahanol dros y Gogledd efo cysylltiadau ffilm. Er enghraifft mae 'na un ym Mwlch Llanberis sy'n dathlu'r faith gafodd 'Carry on up the Kaiber' ei saethu yna (dychi'n dysgu rhywbeth pob dydd!). Mi gawson ni syndod braf i weld argraff o golgeidwad Cymru 1906, sef L.R. Roose (cefnder fy Nhaid) ar y plac ei hun. Mae'n neis gweld y Gymraeg uwchben i'r Saesneg hefyd!

Ar ol dadorchuddiodd Tosh y plac, mi chwaraeodd criw o hogiau ifanc o ysgol lleol gem byr yn yr un dull a chafodd peldroed ei chwarae cant mlynedd yn ol, hynny yw llawer mwy corfforol ac efo bron pawb chwaraewyr yn rhedeg ar ol y pel trwy'r amser, dim 4-4-2 ac ati. Y canlyniad oedd 1-1 ond doedd dim ots amdanhi mewn gwirionydd. Derbyniodd yr hogiau i gyd tystysgrif gan rheolwr tim Cymru er mwyn dathlu y dydd.

Mae'r plac yn mynd i gael ei codi tu gefn i'r 'MFM Stand' ar Ffordd Yr Wyddgrug, felly fydd hi yna i nodi'r digwyddiad hanesyddol yma am flynyddoedd i ddod yn gobeithiol.