8.11.08

hanes y baddondy.. hyd yn hyn...

Wel mae'r prosiect wedi cychwyn yn y pendraw! Wedi i'r holl trafod, ystyried a phendroni, yr holl tudalennu trwy gylchgronau cynllunio mewnol a chlicio trwy gwefanau di-ri, heb son am yr ymweliadau cyson i Wickes, B a Q a 'Bathrooms 'r' Us' neu beth bynnag ydy enw y lle. Mae'r baddondy, neu'r 'stafell molchi' yn un o'r ystafelloedd annoddach i weithio ynddo fo (yn gyfartal gyda'r gegin falle..), mae pawb eisiau ei ddefnyddio trwy'r amser, ac mae rhaid i'r ystafell cael ei ifaciweiddio pob deg funud (o leiaf mae'n teimlo fel hynny..) er mwyn i'r 'cyfleusterau' (neu ddiffyg ohonynt!) cael eu defnyddio.

Ta waeth, mi ddechreuais i drwy tynnu'r hen sgrîn cawod a'r baddon allan bore dydd llun, felly doedd dim edrych yn ôl. Roedd rhaid i mi gael y baddon newydd yn ei le cyn amser te er mwyn plesio gennod y tŷ, felly roedd gen i dalcen galed i'w cyflawnu y tasg o fy mlaen. Diolch byth roedd 'na wynt teg ar fy ôl a mi lwyddais i 'cam 1' erbyn saith o'r gloch. Mae'r pibellau plastig sy'n ar gael i 'blymwyr ffug' fel finnau (y rhai sy'n disodli pibellau copr o'r enw 'pushfit') wedi galluogi'r rheiny heb hyfforddiant yn y byd plymio mynd amdanhi i ffitio mewn geginau a baddondai heb angen galw mewn plwmwr sy'n o brofiad yn gallu costio cryn dipyn. Wedi dweud hynny, dwi ddim yn meiddio gwneud dim byd i wneud â'r gwres canolog, felly fydd rhaid i mi galw'r plwmwr draw er mwynn tynnu'r rheiddiadur cyn teilio'r muriau, ond yntau oedd yr un wnath awgrymu defnyddio'r pibellau plastig yn hytrach na ei alw o i wneud y waith mewn copr!

Yfory dwi'n mynd i archebu'r toiled a basin, rhan o ddetholiad sydd wedi eu cynllunio yn enwedig ar gyfer baddondai bychan, fel un ni. Felly mae cam 2 ar fin ddechrau...

1 comment:

Walesfforwm said...

Dwi wedi mwynhau darllen eich blog, a llongyfarchiadau gyda'i lwyddiant. Ond, dwi yn sylwi eich bod chi yn ffocysu ar faterion sydd yn ymwneud â Chymru.

Baswn i'n ddiolchgar os buasech chi'n tynnu sylw aelodau a chyfranwyr at ein prosiect newydd. Mae'n gais di-elw i geisio creu fforwm ar gyfer Cymru gyfan lle mae barn pawb ynglŷn ag unrhyw beth Cymraeg neu sydd yn digwydd yng Nghymru yn gyfartal, lle gallent trafod heb sylwadau sarhaus a bygythiol. Nid ydym yn ffafrio unrhyw safbwynt gwleidyddol na'n rhoi lan gyda unrhyw anghwrteisi ( hyn yn beth cyffredin yn anffodus y dyddiau yma)

Rydym yn croesawu pobl o bedwar ban byd, does dim gwahaniaeth ar eu ethnigrwydd, safbwyntiau crefyddol, crefydd neu rhyw. Os mae rhywbeth dechau ganddynt i ddweud, a'i fynegi wrth ystyried a pharchu eraill bydd wastad croeso ar Walesfforwm iddynt.

Mae ein staff i gyd yn gwirfoddolwyr, a bydd y cymedrolwyr yn cadw safonau uchel wrth gymedroli'r safle heb unrhyw beias gwleidyddol sail eu penderfyniadau.

Os rydych yn credu bydd hyn o unrhyw ddiddordeb i eich aelodau, a wnewch chi gyfeirio nhw at

WalesFforwm.com . Bydd Croeso Cynnes iddynt.